Privacy- en cookieverklaring

Brief aan Jezelf is een initiatief van Eline Klaver Media and More. Eline Klaver Media and More (hierna: “Eline Klaver”) staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 73803855.

Eline Klaver respecteert jouw privacy en zal jouw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier verwerken, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze verklaring kan je onder andere lezen welke persoonsgegevens Eline Klaver verwerkt, met welk doel, hoe Eline Klaver vervolgens met deze gegevens omgaat en hoelang deze gegevens bewaard blijven.

Heb je vragen over je privacy? Neem dan contact op met Eline Klaver via info@briefaanjezelf.nl. Voor alle aanvullende informatie over bescherming van persoonsgegevens kan je terecht op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Persoonsgegevens

Eline Klaver verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4 AVG. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen. Indien de persoonsgegevens de gegevens van een persoon jonger dan 16 jaar zijn, dan is redelijkerwijze toestemming van de ouder(s) of voogd(en) vereist voor aanpassing, verwijdering of anderszins de verwerking van persoonsgegevens. Eline Klaver verwerkt enkel algemene persoonsgegevens. Eline Klaver verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Eline Klaver verwerkt jouw persoonsgegevens indien je deze gegevens actief aan Eline Klaver verstrekt. Eline Klaver verwerkt jouw gegevens op basis van de toestemming die je hebt gegeven, wanneer je gebruik maakt van de diensten van Eline Klaver of op grond van een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens worden niet verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doelstellingen waarvoor ze zijn verkregen.

Persoonsgegevens die Eline Klaver verwerkt

Communicatie
Wanneer je contact opneemt met Eline Klaver, kunnen jouw naam en e-mailadres worden verwerkt. Met deze gegevens kan Eline Klaver je zo goed mogelijk helpen bij het beantwoorden van je vragen en verzoeken.
Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.

Diensten
Om te zorgen dat je gebruik kan maken van de diensten van Eline Klaver, verwerkt Eline Klaver jouw naam en e-mailadres. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken.
Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

Klachten
Wanneer je een klacht hebt over de dienstverlening van Eline Klaver, kunnen jouw naam en e-mailadres worden verwerkt. Deze gegevens worden verwerkt om tot een zo goed mogelijke oplossing te komen gedurende de overeenkomst.
Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

Recensies
Om het mogelijk te maken om een recensie te kunnen plaatsen op de website of social media van Eline Klaver/Brief aan Jezelf, kan jouw naam worden verwerkt. Dit gebeurt enkel met jouw uitdrukkelijke toestemming. Recensies kunnen ook geanonimiseerd worden geplaatst.
Wettelijke grondslag: toestemming.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De persoonsgegevens die Eline Klaver verwerkt, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de bovengenoemde doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden bewaard tot de wettelijke bewaartermijn, tenzij anders noodzakelijk (artikel 5 AVG). Dit geldt bijvoorbeeld voor cookies, die voor de duur van je browsersessies worden bewaard. Recensies worden verwijderd, zodra Eline Klaver een verzoek tot verwijdering van jou heeft ontvangen.

Persoonsgegevens delen aan derden

Eline Klaver deelt jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, om te voldoen aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen of op grond van dwingende wet- en regelgeving. Deze derden zijn tot geheimhouding verplicht op grond van een verwerkersovereenkomst en/of wettelijke verplichting.

Eline Klaver zal met bedrijven die jouw persoonsgegevens verwerken in opdracht van Eline Klaver een verwerkersovereenkomst/geheimhoudingsverklaring afsluiten om te streven naar eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens. Eline Klaver zal zich hiertoe naar alle redelijkheid inspannen. Eline Klaver zal persoonsgegevens nooit doorverkopen aan derden.

Met de volgende derden worden jouw persoonsgegevens (mogelijk) gedeeld:

 • e-mailmarketingsoftware (MailBlue);
 • webhosting;
 • websitesoftware;
 • telecommunicatie;

Geautomatiseerde besluitvorming

De persoonsgegevens waar Eline Klaver mee werkt worden altijd door een persoon verwerkt. Eline Klaver neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s en/of computersystemen.

Jouw rechten

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

 • het recht om geïnformeerd te worden (artikel 15 AVG);
 • het recht op toegang (artikel 15 AVG);
 • het recht op rectificatie (artikel 16 AVG);
 • het recht om te wissen (artikel 17 AVG);
 • het recht om de verwerking te beperken (artikel 18 AVG);
 • het recht op gegevensportabiliteit (artikel 20, eerste lid onder a AVG);
 • het recht om bezwaar te maken (artikel 21 AVG);
 • rechten met betrekking tot automatiseerde besluitvorming en profilering (artikel 18 AVG).

Om gebruik te maken van genoemde rechten kan je jouw verzoek sturen naar info@briefaanjezelf.nl. Eline Klaver zal zo snel mogelijk jouw verzoek beoordelen en uiterlijk binnen 30 dagen. Wanneer Eline Klaver niet aan jouw verzoek kan voldoen, laat Eline Klaver je altijd weten waarom jouw verzoek is afgewezen. Eline Klaver is gerechtigd je identiteit te verifiëren, door middel van het verzoeken om het vertonen van een geldig Nederlands legitimatiebewijs, rijbewijs of paspoort, wanneer je een dergelijk verzoek indient.

Eline Klaver wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Cookies

Een cookie is een eenvoudig, klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schrijf van jouw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. In deze bestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek aan de website weer kan worden herkend. Eline Klaver gebruikt noodzakelijke cookies, analytische cookies en marketing cookies. Noodzakelijke cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook plaatst Eline Klaver analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om inzicht te krijgen in het bezoekersaantal van de website en het functioneren van de website. Gegevens die hiermee worden verzameld zijn geanonimiseerd. Marketing cookies zijn cookies of enige andere vorm van lokale opslag, die worden gebruikt om gebruikersprofielen te maken om advertenties weer te geven of om de gebruiker te volgen voor vergelijkbare marketingdoeleinden.

Wanneer je de website van Eline Klaver voor het eerst bezoekt wordt een pop-up getoond met een cookiemelding. Indien je deze melding accepteert, geeft je toestemming om de cookies te gebruiken. Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Geplaatste cookies

Beveiliging

Eline Klaver neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Heb je toch het idee dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik? Neem dan contact op met Eline Klaver.

Aansprakelijkheid

Deze privacy- en cookieverklaring heeft enkel betrekking op persoonsgegevens die Eline Klaver verwerkt ten behoeve van de in deze verklaring besproken punten. Eline Klaver aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de werking en/of inhoud van websites of diensten van derden.

Wijziging in deze privacy- en cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 31 augustus 2022. Eline Klaver heeft altijd het recht deze verklaring te wijzigen. Op de website van Eline Klaver (www.briefaanjezelf.nl) vind je de meest recente versie. Indien een gewijzigde privacy- en cookieverklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop Eline Klaver jouw persoonsgegevens verwerkt, dan word je hiervan per e-mail op te hoogte gebracht.